bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZDP W BRZEGU

 1. Zarząd Dróg Powiatowych działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowo – rzeczowy.
 2. Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swym zakresem działania obszary administracyjne następujących miast i gmin: Brzeg, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Olszanka, Lubsza, Grodków.
 3. Do podstawowych zadań Zarządu dróg Powiatowych należy:
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • pełnienie funkcji inwestora robót na drogach powiatowych,
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przeprowadzanie okreswych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.Opublikował: Agnieszka Rosa-Trela
Publikacja dnia: 18.01.2018
Podpisał: Stanisław Kowalski
Dokument z dnia: 20.04.2017
Dokument oglądany razy: 830